شبکه بهداشت و درمان آذرشهر
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
 
هرگاه خداوند تورا به لبه پرتگاه برد باز به او اعتماد كن : 
  يا تورا از پشت خواهد گرفت يا پرواز را به تو خواهد آموخت . 

 
 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.